Formularz reklamacji

 

Miejscowość, dnia

 

Imię i Nazwisko Klienta

 

Adres zamieszkania

 

Numer kontaktowy

 

Adres e-mail

 

Nr i data zamówienia

 

 

LP.

Nazwa towaru

Ilość

Przyczyna reklamacji

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.

Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. Można skorzystać z przedstawionego formularza. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 

Adres sprzedawcy:

KRAUSNET Wiesław Kraus

ul. Barlickiego 13 a / 16

40-820 Katowice

lub pocztą elektroniczną na adres:

sklep@szlaki.net.pl